Health

Text

right to left

Three things restore a person's spirit: (beautiful) sounds, sights and scents. [Areyvut translation]

שלשה מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה, ואשה נאה, וכלים נאים.

right to left

Abaye explained it: Even a great person must visit a humble [sick] one. Raba said: [One must visit] even a hundred times a day. [Soncino translation]

אלא אמר אביי: אפי' גדול אצל קטן. רבא אמר: אפי' מאה פעמים ביום.

right to left

“The rabbis taught that visiting the sick is one of the mitzvot for which a person enjoys the fruit, but the real reward is held for the individual in what the rabbis described as the the world-to come."

אמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן: הכנסת אורחין, וביקור חולים, ועיון תפלה, והשכמת בית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות.

right to left

Rav Yehudah said in the name of Rav: It happened once that a man cast his eye upon a woman and was overcome with great desire, so much so that he became gravely ill. They came and asked the doctors, who advised, “He cannot be healed unless he has sex with her.” The sages said, “Let him die and not have sex with her.” [The doctors suggested] “Let her stand before him naked.” The sages said, “Let him die and let her not stand before him naked.” [The doctors suggested] “Let her speak with him from behind a fence.” The sages said, “Let him die and not speak with her from behind a fence.”

אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, והעלה לבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו. - תעמוד לפניו ערומה? - ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. - תספר עמו מאחורי הגדר? - ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר.

right to left

R. Hiyya b. Abin said in Samuel's name: If one lets blood and catches a chill, a fire is made for that person even on the Tammuz [summer] solstice. A teak chair was broken up for Samuel [to warm him]; a table [made] of juniper-wood was broken up for Rab Judah. A footstool was broken up for Rabbah, whereupon Abaye said to Rabbah, But you are infringing, You shall not destroy? 'You shall not destroy' in respect of my own body is more important to me, he retorted. [Soncino translation. Edited for clarity and gender neutrality]

אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל: הקיז דם ונצטנן - עושין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז. שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא, רב יהודה צלחו ליה פתורא דיונה, לרבה צלחו ליה שרשיפא. ואמר ליה אביי לרבה: והא קעבר מר משום +דברים כ+ בל תשחית! - אמר ליה בל תשחית דגופאי - עדיף לי.

right to left

It is related of Nahum of Gamzu that he was blind in both his eyes, his two hands and legs were amputated — and his whole body was covered with boils and he was lying in a dilapidated house on a bed the feet of which were standing in bowls of water in order to prevent the ants from crawling on to him. On one occasion his disciples desired to remove the bed and then clear the things out of the house, but he said to them, My children, first clear out the things [from the house] and then remove my bed for I am confident that so long as I am in the house it will not collapse.

אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא משתי עיניו, גדם משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שחין, והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו מונחין בספלין של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת [היתה מטתו מונחת בבית רעוע]. בקשו תלמידיו לפנות מטתו ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם: בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית - אין הבית נופל. פינו את הכלים ואחר כך פנו את מטתו, ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו: רבי! וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? - אמר להם: בניי, אני גרמתי לעצמי.

right to left

Abba the (expert) bleeder received greetings every day from the heavenly college; Abayi received such a greeting only once every eve of Sabbath; and Rabha would receive such a greeting only once every eve of the Day, of Atonement. Abayi was grieved because of the greater distinction conferred upon Abba, and he was told: "The thing that Abba does, you cannot do." What did Abba do that was so inimitable? First of all, he had a separate place for bleeding men and a separate place for women.

אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא כל יומא, ולאביי כל מעלי יומא דשבתא, לרבא כל מעלי יומא דכיפורי. הוה קא חלשא דעתיה דאביי משום דאבא אומנא. אמרו ליה: לא מצית למיעבד כעובדיה. ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא? דכי הוה עביד מילתא הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד, ואית ליה לבושא דאית ביה קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא. כי הוות אתיא ליה איתתא הוה מלביש לה, כי היכי דלא ניסתכל בה. ואית ליה דוכתא דצניעא דשדי ביה פשיטי דשקיל. דאית ליה - שדי ביה, דלית ליה - לא מיכסיף. כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל, ובתר דקאי - יהיב ליה פשיטי, ואמר ליה: זיל בריא נפשך.

right to left

Raba said to Rafram b. Papa: Tell me some of the good deeds which R. Huna had done. He replied: Of his childhood I do not recollect anything, but of his old age I do. On cloudy [stormy] days they used to drive him about in a golden carriage and he would survey every part of the city and he would order the demolition of any wall that was unsafe; if the owner was in a position to do so he had to rebuild it himself, but if not, then [R. Huna] would have it rebuilt at his own expense.

אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דהוה עביד רב הונא! - אמר ליה: בינקותיה לא דכירנא, בסיבותיה דכירנא: דכל יומא דעיבא הוו מפקין ליה בגהרקא דדהבא, וסייר לה לכולה מתא, וכל אשיתא דהוות רעיעתא - הוה סתר לה. אי אפשר למרה - בני לה, ואי לא אפשר - בני לה איהו מדידיה. וכל פניא דמעלי שבתא הוה משדר שלוחא לשוקא, וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי - זבין ליה, ושדי ליה לנהרא. - וליתביה לעניים! - זמנין דסמכא דעתייהו, ולא אתו למיזבן. ולשדייה לבהמה! קסבר מאכל אדם אין מאכילין לבהמה. ולא ליזבניה כלל! - נמצאת מכשילן לעתיד לבא.

right to left

Resh Lakish said: One who gorges themselves with food on Yom Kippur is free from punishment. Why? Because Scripture said: “Any person who does not afflict themselves throughout the day shall be cut off from his kin” (Leviticus 23:29), and that excludes one who does themselves harm by excessive eating. [Translation by Hazon. Edited for gender neutrality]

אמר ריש לקיש: האוכל אכילה גסה ביום הכפורים פטור, מאי טעמא +ויקרא כג+ אשר לא תענה כתיב, פרט למזיק

right to left

Rabbi Yochanan suffered from a tooth ailment, so he went to an idolatrous noblewoman who was known as a healer. She prepared a salve for him on Thursday and Friday. He said to her: How shall I do it tomorrow, on Shabbat? She replied: You won’t need it on Shabbat. R. Yochanan asked: And if I do need treatment, what should I do? She replied: Swear to me that you will not reveal the remedy to anyone. R. Yochanan swore to her “To the God of Israel, I will not reveal.” She revealed the secret remedy to him, and the next day he went out and taught the remedy in his lecture.

רבי יוחנן חש בצפדינא, אזל לגבה דההיא מטרוניתא, עבדה חמשא ומעלי שבתא, א"ל: למחר מאי? אמרה ליה: לא צריכת, אי צריכנא מאי? אמרה: אשתבע לי דלא מגלית, אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא, גלייה ליה, למחר נפק דרשה בפירקא; והא אישתבע לה! לאלהא דישראל לא מגלינא, אבל לעמיה ישראל מגלינא; והאיכא חילול השם! דגלי לה מעיקרא; אלמא כמכה של חלל דמיא! אמר רב נחמן בר יצחק: שאני צפדינא, הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים.

Syndicate content