Law & Business Ethics

Text

right to left

R. Eleazar of Bertotha said: Give to God that which is God’s, for you and what you have are God’s; even so [we find it expressed] in [the case of] David, [when] he said: For all things come of You, and of Your own have we given You.
[Soncino translation]

רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר (דברי הימים א' כ"ט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך.

right to left

Monetary and capital cases alike require inquiry and examination, as it is written, "You shall have one manner of law" (Leviticus 24:22). What is the difference between monetary and capital cases? Monetary suits by three [judges], and capital cases by twenty-three. Monetary suits, they open either for non-liability or for liability; but capital cases, they open for acquittal, and not for conviction. Monetary suits are decided by [a vote spread of] one, whether for non-liability or for liability; but capital cases are decided by one for acquittal, and by two for conviction.

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמאמר (ויקרא כד) משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המ

right to left

The elders of that town washed their hands in water [at the place where the unclaimed corpse was found], and they said, “Our hands have not shed this blood neither have our eyes seen it.” But could it be that the elders of a Court were shedders of blood? But, “He came not into our hands that we should have dismissed him without sustenance, and we did not see him and leave him without escort!” And the priests say, “Atone for your people Israel whom you redeem to God and do not allow for there to be innocent blood spilled amongst the people of Israel.”
[AJWS translation]

זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה של עגלה ואומרים (דברים כ"א)ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן? אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה. והכהנים אומרים (שם) כפר לעמך ישראל אשר פדית ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל.

right to left

A lulav that is stolen, and one that is dried out, is invalid. If it comes from an ashera [a tree used for idolotry] or a [morally] falling city, it is invalid. If its tip is cut off, or its leaves are split, it is invalid. If its leaves are separated, it is valid. Rabbi Yehudah says that he should tie it above. Stone palms from Mt. Barzel are valid [despite being short]. A lulav that is at least three hand-breadths, and thus long enough to shake, is valid.
[AJWS translation]

לולב הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה ציני הר הברזל כשירות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר:

right to left

What is considered lost property? If one found an ass or a cow grazing by the way, this is not lost property. An ass with its trapping awry or a cow running among the vineyards is considered to be lost property. He returned it and it escaped again, he returned it and it escaped again, even four or five times, he is obligated to return it, as it is said, "you shall surely bring them back" (Deut. 22:1). If she lost a sela, she may not say to her, "Give me a sela," but she pays her her wages as to an unemployed laborer.

איזו היא אבדה מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכין פרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדה החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב להחזירה שנאמר (דברים כ"ב) השב תשיבם היה בטל מסלע לא יאמר לו תן לי סלע אלא נותן לו שכרו כפועל בטל אם יש שם בית דין מתנה בפני בית דין אם אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם:

right to left

If one hired laborers and ordered them to work early and late- (in) a place where it is customary not to work early or not to work late, one has no right to compel them. (In) a place where it is customary to give (them) food; to provide relish, one must provide relish; everything (must be done) according to the local custom. It once happened that Rabbi Yochanan ben Massia said to his son: ‘Go out (and) hire laborers for us.’ He went, and agreed to give them food.

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב- מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן. מקום שנהגו לזון- יזון. לספק במתיקה -יספק. הכל כמנהג המדינה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו "צא שכור לנו פועלים" .הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו "בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם 'על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד' ".רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה:

right to left

R. Eliezer b. Azariah says: A Sanhedrin [court] that effects a capital punishment once in 70 years is branded a destructive tribunal. R. Tarfon and R. Akiva say: Were we members of the Sanhedrin, no person would ever be put to death. [Thereupon] Rabban Simeon b. Gamaliel remarked: If so, they [these rabbis] would multiply shedders of blood in Israel.

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית רבי אלעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל:

right to left

Rabbi Pinchas said that they did not have enough bricks to build the city and the tower [of Babel]. What did they do? They would make bricks and count them, like an artisan, until they had built the tower to a height of seven levels. This height was accomplished on its east and its west. The builders brought the bricks up on the east side and brought them down on the west. If a man fell down and died, no heed was given to him. But when a brick fell down, they stopped work and wept, saying, “Woe unto us!

ר' פנחס אומ' לא היו שם אבנים לבנות את העיר ואת המגדל, ומה היו עושין, היו מלבנים לבנים ושורפים אותם כיוצר חרש עד שבנו אותו גבוה כשבעה מילין מקנה מעלת היו לו במזרחו ובמערבו, ואלו שהיו מעלו מעלין לבנים היו עולין ממזרחו, ואלו שהיו יורדין היו יורדין ממערבו, ואם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם עליו, ואם נפלה לבנה היו יושבין ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת תחתיה, ועבר אברהם בן תרח וראה אותם בונים את העיר ואת המגדל וקללם בשם אלהים, שנ' בלע פלג לשונם.

right to left

God does justice for the orphan and the widow, and loves the stranger, in giving food and clothing. And you will love the stranger for you were strangers in the land of Egypt.
[AJWS translation]

עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו מזון ושמלה: ותאהבו את הגר כי גרים הייתם בארץ של מצרים:

right to left

Do not subvert the rights of the stranger, the orphan or the widow and do not take the clothing of the widow as a pledge so that evil neighbors will not come out against you when you return the pledge to her.
[AJWS translation]

לא תטה משפט גר יתום ואלמנה ולא ימשכן אחד מכם כסות של אלמנה שלא יקומו שכנים רעים ויוציאו עליך אופי רע [דיבה] כאשר תחזירו המשכון לה:

Syndicate content