חנוכה

Text

right to left

Our Rabbis taught that the mitzvah of Hanukkah is for each person to light the candles in their own home... Beit Shammai maintains: On the first day (of Hannukah) eight lights are lit and thereafter they are gradually reduced; but Beit Hillel say: On the first day one is lit and thereafter they are progressively increased.

[Adapted from the Soncino Translation of the Babylonian Talmud]

ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו... ב"ש אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

right to left

Ulla said: In the West there are two Rabbis, namely R. Jose b. Abin and R. Jose b.

אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא חד אמר טעמא דב"ש כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין וחד אמר טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דבית הלל דמעלין בקדש ואין מורידין

Syndicate content